Blue Flower

แนวคิดการสร้างแบบจำลอง

  เป็นการนำเอาบบรรดาสารพันข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ  มาเชื่อมโยงบูรณาการ ทำให้้เห็นภาพสถานการณ์น้ำว่ามากน้อยอย่างไร  และเกิดจากการไหลจากแหล่งใด  ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารปริมาณน้ำ  ใช้งานบนโปแกรม Excel  กำลังพัฒนา ในเวอร์ชันต่อไป  จะเป็นการสร้างแบบจำลองโดยการป้อนค่าปริมาณฝนที่จะตก  ก็จะทราบปริมาณน้ำในแต่ละจุดในแม่น้ำสายหลักได้  ระดับความถูกต้อง  พอเป็นไอเดียได้  สำหรับการพัฒนาระดับที่ซับซ้อนขึ้น   นำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใส่ข้อมูลของภูมิประเทศนั้น ๆ ที่แน่ ๆ ฟรี ไม่ต้องจ้างฝรั่ง  แถมคู่มือ  คำปรึกษาฟรี  ขั้นตอนการจัดทำสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก (ระดับตำบล  อำเภอ)

ตัวอย่างผลงาน  Download ฟรี

 

 

 ข้อเสนอการปรับปรุงหลังการสร้างแบบจำลอง