Blue Flower

 

  

                   

  

                    

  

                

 

  • หมายเหตุ : เป็นการวิเคราะห์จากแผนภาพฝนประมวลโดย เวบไซต์ต่างประเทศ   ที่มา : http://wx.hamweather.com/maps/forecasts/precip/qpf/24hr/sas.html
  • โปรดติดตามข่าวสารประกอบจากหน่วยงาราชการ
  •  รายงานนี้เป็นการศึกษาเชิงพยากรณ์และเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของทางราขการ  ไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ประการใด